Мерења и испитувања

Повеќенаменски дигитален инструмент за комплетно мерење и испитување на отпорот на инсталацијата, непрекинатост на заштитниот вод на нисконапонските електро инсталации во согласност со EN 61557 стандард.


изведба и Мерења на громобранска инсталација

Изведба на громобранска инсталација, мерење и испитување на громобрански состави и громобранско заземјување во согласност со EN 61557 стандард.