• Апарати за гаснење пожар – Со прав АБЦ 40

S-1, S-2, S-3, S-6, S-9, S-12, S-50
Преносни и превозни противпожарни апарати под постојан притисок за гаснење со прав, наменети за гаснење почетен пожар класе А, Б, Ц и Е. Спремни за работа во секој момент. За гаснење на пожар во патнички автомобили, комби и такси возила се S-1 S-2 и S-3. Во јавни простории, индустриски погони, стамбени објекти, складови, хотели, домаќинства и др. S-6, S-9, S-12 и S-50

Погонски гас: Азот
Температурен опсег: -20°C до +60°C
Гаснење на електрични уреди до 1000V

• Апарати за гаснење пожар – Со пена

P-2, P-6, P-9
Преносни противпожарни апарати под постојан притисок за гаснење со пена, наменети за гаснење почетен пожар класа А и Б класа. Спремни за работа во секој момент. Се препорачува за користење за дрвна и текстилна индустрија, индустрија и магацини за хартија, амбалажна пластика.

Температурен опсег: 0°C до +60°C
Не е за гаснење на електрични уреди под напон

• Апарати за гаснење пожар – Со CO2

CO2-2, CO2-5, CO2-10/12
Преносни и превозни противпожарни апарати за гаснење пожар со Јагленороден двооксид, наменети за гаснење пожар од класа Б,Ц и Е класа. Спремни за работа во секој момент. Се препорачува за користење во електро разводни кутии, телекомуникациони централи, лабаратории, компјутерски центри…

Температурен опсег: -20°C до +60°C
Гаснење на електрични уреди до 1000V

• Апарати за гаснење пожар изработени од инокс

Апаратите од ИНОКС се препорачуваат за влажн места како што се месари, месни индустрии и луксузно опремени објекти.

• Апарати за гаснење пожар со еко гас (FМ-200)

Преносни апарати за гаснење пожари со еко гас (FМ-200). Се препорачуваат за гаснење почетен пожар на компјутерски, телекомуникациски и електронски системи во банкарски и финансиски сектори, во галерии, музеи, архиви, во нафтени складишта, машински оделенија и трансформатори.

Температурен опсег: -20°C до +60°C
Гаснење на електрични уреди до 1000V

• Автоматски апарати за гаснење пожар со прав или еко гас (FМ-200)

Вентилот автоматски се отвара со пукање на ампулата на одредена температура и го испушта полнењето кое е под притисок.


Се препорачува за употреба во хотелски, ресторански кујни, котлари, бензиски пумпи, електронски центри, машински оделенија, телефонски централи и др.